Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Predávajúci a prevádzkovateľ: 

 

Klub priateľov považskobystrických motocyklov o. z. (ďalej iba KPBM)

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica, SR

IČO: 51407299 

Prevádzkovateľ (predávajúci) nie je platcom DPH.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci"), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke www.psmoto.sk  a www.kpbm.sk 

 

2. VYMEDZENIE POJMOV 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na webové stránky www.psmoto.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym oznamom po odoslaní objednávky na stránke  www.psmoto.sk, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

 

3. CENY TOVARU 

Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné ceny, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

K cene tovaru je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia si tovaru Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške (vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady).

 

4. OBJEDNANIE TOVARU 

Kupujúci si tovar objednáva cez formulár na internetovej stránke Predávajúceho www.psmoto.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom alebo telefonicky.

 

Objednávky je možné uskutočniť:

- prostredníctvom internetovej stránky www.psmoto.sk a www.kpbm.sk

- prostredníctvom e-mailu klub@metzker.sk (v prípade nákupu od KPBM) alebo firma@metzker.sk

- telefonicky: +421 910 339 767 / +421 904 339 559

 

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.).

Odoslaná objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí. 

Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke zhrnutie objednávky. Potvrdenie objednávky nastáva odoslaním objednávkového formulára na stránkach www.psmoto.sk. V prípade nepotvrdenia objednávky bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol vo formulári. 

 

5. PLATBA ZA TOVAR 

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:

a) na dobierku 

b) prevodom na účet

c) platba v hotovosti pri predaji v sídle firmy / klubu.

 

Platbu za tovar je možné realizovať:

- Poštou na dobierku,

- faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho – KPBM, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky vo FIO Banke, číslo účtu SK9083300000002701393571;

- faktúrou (pri osobitných dojednaniach), na bankový účet Predávajúceho – MTZ PHARE, vedený pre účely prevodov v rámci Slovenskej republiky vo FIO Banke, číslo účtu SK0383300000002301810524.

V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy dlhu na účet Predávajúceho uvedeného na faktúre.

Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

6. DODACIE PODMIENKY 

Tovar Predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo po dohode zmluvných strán aj osobne. Sadzby dopravy a poštovného sú uvedené v objednávkovom formulári. V rámci Českej republiky sa tovar doručuje prostredníctvom Českej pošty (v špeciálnom režime s možnou dlhšou dobou dodania).

 

7. PREVZATIE TOVARU 

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci potvrdením prevzatia tovaru od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru poštou alebo zásielkovou službou je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, prepravcom alebo kuriérskou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

 

8. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list).

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR

 

9. NEDODANIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM 

Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena produktu bola chybná), Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude Predávajúci informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.

 

10. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.

 

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie tohto práva je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť a vyplniť a ktorý tvorí prílohy týchto obchodných podmienok.

(Spotrebiteľ po odoslaní formulára obdrží na ním zadaný e-mail potvrdenie o prijatí objednávky.)

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):

 

Klub priateľov považskobystrických motocyklov

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica

Email: klub@metzker.sk 

Telefón: +421 910 339 767

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, originálnym obalom v stave a hodnote, v akom ho prevzal.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu v zákonnej lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

V prípade vrátenia platby bude spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

 

 

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS) 

Kupujúci - spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na klub@metzker.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 5. 10. 2023. 

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

 

ORGÁN DOZORU 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK – súčasť VOP

Každý Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, je povinný sa s týmto Reklamačným poriadkom ako aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámiť ešte pred objednaním tovaru. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne (uzavretím kúpnej zmluvy) a prevzatím tovaru/produktu alebo služby, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach. Ak vo Všeobecných obchodných podmienkach pojem definovaný nie je, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, za okamih prevzatia tovaru/produktu  alebo služby spotrebiteľom je okamih prevzatia tovaru/produktu alebo služby spotrebiteľom od predávajúceho resp. od prepravcu.

Ak je kupujúcim podnikateľ, za okamih prevzatia tovaru/produktu alebo služby podnikateľom je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu.

 

1.ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov pre kupujúceho spotrebiteľa podľa zákona č. 40/1964 –  Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. Ak ide o použitý tovar/produkt, je záručná doba 12 mesiacov. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ a tovar/produkt alebo službu kupuje pre účely svojej podnikateľskej činnosti, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu alebo dodávateľa v súlade s § 429 Obchodného zákonníka. V prípade služieb a tovaru, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam (napr. renovačné a udržbové služby historických motocyklov) sú záručné podmienky definované v špeciálnych podmienkach pre konkrétnu službu / tovar.

Ak je na predávanom tovare/produkte, jeho obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

U vybraných tovarov/produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru/produktu alebo služby kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúru  za tovar/produkt alebo službu, ktorá je zároveň záručným listom na tovar/produkt alebo službu so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky – najmä názov tovaru/produktu alebo služby, cena, množstvo, dĺžka záruky, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho,  jeho identifikačné číslo a sídlo.

Na niektorý tovar/produktu môže byť určená predĺžená záruka, ktorá musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. V prípade, ak v ponuke tovarov/produktov na stránke www.metzker.sk, v záručnom liste vydanom kupujúcemu, alebo v reklame je poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku len u výrobcu a to len za podmienok definovaných výrobcom tovaru/produktu.

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Predávaný tovar/produkt musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar/produkt  pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru/produktu v záručnej dobe.

Ak má tovar/produkt vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne kupujúceho upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil. Pri tovare/produkte predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar/produkt prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. V prípade výmeny tovaru/produktu za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar/produkt. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru/produktu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru/produktu alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar/produkt mohol riadne užívať ako tovar/produkt bez vady, má kupujci právo na výmenu tovaru/produktu, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar/produkt riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/produktu.

Kupujúci má právo na výmenu vadného tovaru /produktu len za taký tovar/produkt, ktorý je značkou, typom, prevedením a pod. zhodný s pôvodne odovzdaným tovarom/produktom. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby. Ak je právo zo zodpovednosti za vady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval chyby, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru/produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Ak ide o použitý tovar/produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru/produktu kupujúcim.

3.REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar/produkt alebo službu, ktoré  boli zakúpené u predávajúceho a ktoré sú vlastníctvom kupujúceho.

Pred prvým použitím kúpeného tovaru/produktu je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru/produktu vyskytnú v záručnej dobe vady  tovaru/produktu, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru/produktu si tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list ak bol vydaný, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru/produktu).

Pri osobnom odbere tovaru/produktu je kupujúci povinný tovar/produkt skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru/produktu, alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru/produktu, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď.

Pri doručení tovaru/produktu kuriérskou službou, alebo poštou je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, povinný na mieste prevzatia tovaru/produktu spísať reklamačný protokol o zistených zjavných chybách, o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru/produktu, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru/produktu, zistiteľných pri prevzatí tovaru/produktu nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru /produktu a nekompletnosť odovzdaného tovaru/produktu a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru/produktu pri jeho prevzatí.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru/produktu, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru/produktu.

V prípade, že  tovar/produkt odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru/produktu.

 

Záruka sa nevzťahuje aj na tovar/produkt a vady tovaru/produktu, ak:

  • došlo k mechanickému poškodeniu tovaru/produktu kupujúcim

  • tovar/produkt bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je určené priamo predajcom alebo výrobcom

  • ak bola vykonaná neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo bola zanedbaná starostlivosť o tovar/produkt

  • ak došlo k poškodeniu tovaru/produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, predpismi a normami jednotlivých výrobcov tovaru/produktu alebo bezpečnostnými predpismi

  • ak bol prevedený nekvalifikovaný zásah alebo zmena parametrov tovaru/produktu

  • ak kupujúci tovar/produkt upravoval (náter, ohýbanie a pod.) a v dôsledku tejto úpravy vznikla chyba

  • ak bol tovar/produkt poškodený nehodou, prírodnými živlami, zásahom vyššej moci

4.VYBAVENIE REKLAMÁCIE SPOTREBITEĽA

Spotrebiteľ má právo pri uplatnení zákonnej záruky ak ide o chybu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru/produktu alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.

Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru/produktu, právo na výmenu chybného tovaru/produktu alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Spôsob vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci upozorní kupujúceho  na nevhodnosť voľby a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak kupujúci spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar/produkt pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru/produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar/produkt na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predajcom zamietnutá.

Ak bola reklamácia tovaru/produktu v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru/produktu za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak predávajúci pri predaji tovaru/produktu ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru/produktu bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom/produktom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru/produktu, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare/produkte objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru/produktu, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom/produktom je povinný vrátiť aj tovar/produkt prijatý ako dar.

5.VYBAVENIE REKLAMÁCIE PODNIKATEĽA

Ak je kupujúcim podnikateľom, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar/produkt opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru/produktu. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar/produktu vymeniť za tovar/produkt s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru/produktu v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru/produktu  za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

6.AKO A KDE UPLATNIŤ REKLAMÁCIU

Reklamáciu je možné uplatniť v sídle predávajúceho alebo ho môže kupujúci zaslať na adresu predávajúceho:

Klub priatľeľov považskobystrických motocyklov

Hliny 1316/139

017 07 Považská Bystrica

e-mail: klub@metzker.sk

Spolu s reklamovaným tovarom (musí byť s kompletným príslušenstvom), je potrebné zaslať kópiu dokladu o zakúpení, popr. Záručný list, ak bol vydaný,  spolu s popisom vady.

Za deň uplatnenia nároku na reklamáciu sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru/produktu predávajúcim.

O reklamácii predávajúci rozhodne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za tovar/produkt.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď  písomné potvrdenie o dátume uplatnenia reklamácie ako aj o jej obsahu. Písomný doklad o vybavení reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade uznanej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 23. 04. 2020 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti súvisiace s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar/produkt alebo službu.

Späť do obchodu